I. INFORMACJA OŚRODKA


Animacje dla dzieci - Pokój zabaw i Plac zabaw
Animacje prowadzone są od niedzieli do piątku w okresie wakacyjnym oraz przy specjalnym zamówieniu dla grup zorganizowanych również w pozostałych miesiącach roku. Poza okresem lipiec-sierpień pokój zabaw dostępny jest dla dzieci wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Animacje dostępne są dla wszystkich dzieci w wieku 3-10 lat. Pracownik ośrodka może odmówić przyjęcia dziecka pod opiekę podając powód odmowy. Dzieci naruszające bezpieczeństwo i nietykalność cielesną innych dzieci mogą zostać odsunięte od zabaw, a rodzice poproszeni o odbiór dzieci. Dzieci mogą same pozostawać pod opieką animatorów lub samodzielnie oddalać się od animatorów wyłącznie na wcześniejsze życzenie rodziców. Animatorzy nie karmią dzieci ani nie dokonują czynności higienicznych.
Zabrania się wynoszenia zabawek znajdujących się w pokoju zabaw oraz placu zabaw poza ich obręb. Zabawki są dostępne dla wszystkich dzieci Ośrodka przez cały czas ich pobytu wyłącznie w wyznaczonych miejscach zabawy.

Apteczka pierwszej pomocy, opieka pielęgniarska/lekarska.
Środki pierwszej pomocy dostępne są u pracowników recepcji. W przypadku potrzeby pracownik recepcji może telefonicznie wezwać lekarza lub pogotowie ratownicze. Wizyty lekarskie oraz dozór pielęgniarski, są dodatkowo płatne.

Cisza nocna, cisza dzienna
Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 6:00, z wyłączeniem sal restauracyjnych podczas całonocnych imprez organizowanych w ośrodku (wesela). W ciągu dnia prosimy, aby Państwa zachowanie nie przeszkadzało innym gościom ośrodka.

Doba hotelowa
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją. Nieopuszczenie pokoju po wyznaczonej godzinie skutkuje opłatą za kolejną dobę w pełnej wysokości opłaty. Ośrodek nie gwarantuje dostępności pokoju przed godziną 17:00, jednak gdy jest to możliwe doba hotelowa może rozpocząć się wcześniej, jednak nie wcześniej niż o godzinie 13:00. 

Imprezy integracyjne organizowane indywidualnie
Prosimy o kontakt z dyrekcją ośrodka w celu uzgodnienia możliwości zorganizowania takiej imprezy.

Grillowanie
Na terenie ośrodka nie jest dozwolone indywidualne grillowanie. Naruszanie tej zasady może powodować konfiskatę sprzętu do depozytu oraz opłatę karną.

Informacje handlowe
Wszelkich informacji handlowych udziela Państwu wyłącznie personel recepcji oraz dyrekcja ośrodka.

Internet i Telewizja
Odbiorniki telewizyjne są dostępne we wszystkich pokojach na terenie ośrodka. Większość pokoi posiada stały dostęp do łącza internetowego oraz/lub dostęp Wi-Fi. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdą Państwo w Lobby. Istnieje możliwość wypożyczenia kabli internetowych oraz innych sprzętów konferencyjno-biurowych. 

Korespondencja, listy
Recepcja nie przyjmuje przesyłek i listów do wysyłki. Przychodząca korespondencja gości pozostawiana jest do odbioru w recepcji.

Masaże
Informacja oraz cennik zabiegów dostępne są w recepcji. Goście, którzy otrzymali voucher na usługi masażu zobowiązani są do niezwłocznego ustalenia możliwej daty zabiegów. Umówiony, a niewykonany zabieg przepada po upływie umówionego terminu. Opłaty za zabiegi masażu dokonywane są wyłącznie w recepcji.

Parking
Parking na terenie ośrodka jest bezpłatny - do jednego pokoju przydzielone jest jedno miejsce parkingowe, w przypadku większej ilości pojazdów lub ich niestandardowej wielkości - należy uzgodnić możliwość zaparkowania pojazdów z pracownikami recepcji. Gość korzystający z parkingu jest zobowiązany do podania numeru rejestracji jego samochodu u pracowników recepcji w celu możliwości identyfikacji właściciela pojazdu. Autokary, auta ciężarowe oraz samochody z przyczepami, parkują wyłącznie w miejscach ściśle wskazanych przez personel recepcji, dla zapewnienia drożności dróg komunikacyjnych na terenie obiektu. Zabrania się mycia pojazdów oraz pozostawiania ich z włączonym silnikiem lub światłami.

Posiłki
Posiłki podawane są zarówno w formie bufetu gorącego i zimnego, jak i serwowane indywidualnie. Godziny posiłków mogą zostać ustalone indywidualnie dla każdego pawilonu hotelowego lub dla poszczególnej grupy w wybranych przedziałach czasowych. Nie ma możliwości wynoszenia naczyń, dań i produktów poza obręb restauracji i przyległego tarasu. W przypadku niestosowania zakazu mogą zostać Państwo obciążeni kosztami zakupu dodatkowych posiłków. 

Sprzęt sportowy, rowery oraz boiska
Wszystkie sale rekreacyjne i sportowe (w tym również plac zabaw i boiska) są do Państwa dyspozycji w godzinach od 08:00 - 23:00. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego – dostępność i rezerwacja u pracowników recepcji.
Wypożyczamy również rowery, kijki do nordic-walking, piłki do gry oraz koła i piłki do ćwiczeń. Istnieje możliwość korzystania z prywatnego sprzętu sportowego będącego własnością gości, jednak ośrodek nie przechowuje oraz nie zabezpiecza i nie odpowiada za ten sprzęt.

Wyposażenie pokoju
Rzeczy pozostające na wyposażeniu pokoju prosimy o pozostawianie w pokojach. Zabrania się używania pościeli jako koców lub okryć na zewnątrz pokoju. Suszarki na bieliznę mogą Państwo wystawiać wyłącznie na przydzielonym do pokoju tarasie/balkonie.
Ze względów PPOŻ nie wolno wystawiać suszarek, wózków (itp. sprzętu) na korytarzach i ciągach komunikacyjnych. Braki oraz usterki sprzętu i wyposażenia prosimy niezwłocznie zgłaszać w recepcji. Za zniszczenie lub zaginięcie sprzętu mogą Państwo zostać obciążeni dodatkowymi kosztami.

Rzeczy wartościowe, monitoring.
Centrum Fala 1 Sp. z o.o. nie odpowiada za samochody pozostawione na parkingu oraz rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Ośrodka. Na terenie ośrodka działa monitoring kamer, zgrywanie danych z nagrań jest dodatkowo płatne i dokonywanie jest wyłącznie w uzgodnieniu z dyrekcją ośrodka.
 
II. REGULAMIN CENTRUM FALA1

§ 1
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości i terminie podanych w karcie rezerwacyjnej. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek nie ulega zwrotowi. Gość nie może przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, bez uzgodnienia tej zmiany z dyrekcją ośrodka.
§ 2
Jedna doba hotelowa trwa od godziny 17:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 11:00 dnia następnego. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją. Ośrodek może odmówić przedłużenia pobytu oraz może zażądać jego skrócenia w przypadku naruszenia przepisów prawa oraz również przy kilkukrotnym łamaniu postanowień regulaminu ośrodka.
§ 3
Opłatę za pobyt należy uiścić z góry, nie później niż pierwszego dnia pobytu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych w recepcji, brak opłaty do tego terminu jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji. Płatności przyjmujemy gotówką, kartą kredytową lub przelewem. Istnieje możliwość realizacji bonów TravelPass.
§ 4
Cenę za pobyt określa cennik i obowiązujące promocje cenowe w wybranych okresach, promocje nie sumują się. Koszt świadczonych usług nieobjętych cennikiem ustala się wyłącznie z dyrekcją ośrodka. Przy wcześniejszym zwolnieniu pokoju lub innych usług nie przysługuje zwrot opłat. W przypadku rezygnacji z przysługujących usług zawartych w cenie pobytu nie przysługuje zwrot opłat w żadnej ich części.
§ 5
Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych posiłków w trakcie trwania pobytu oraz tuż przed jego rozpoczęciem lub tuż po jego zakończeniu. Wszelkie niejasności i uwagi rozpatrywane są wyłącznie u pracowników recepcji lub u dyrekcji ośrodka. 
§ 6
Ośrodek zobowiązany jest zapewnić dobre warunki pełnego wypoczynku Gości i bezwzględnie reagować na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości oraz porządku w Ośrodku.
§ 7
Goście proszeni są o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych. Wstęp personelu do pokoju w trakcie pobytu jest dozwolony wyłącznie w obecności Gości tego pokoju. Usługa sprzątania pokoju lub zleconych napraw usterek nie może być przeprowadzana bez obecności Gości wynajmowanego pokoju. 
§ 8
Centrum Fala 1 Sp. z o.o. nie odpowiada za samochody pozostawione na parkingu oraz zagubione rzeczy wartościowe na terenie Ośrodka.
§ 9
Cisza nocna trwa od godziny 23:00 do 6:00 dnia następnego. Imprezy muzyczne organizowane przez ośrodek dla wszystkich gości obiektu kończą się do godziny rozpoczęcia ciszy nocnej. Cisza nocna może okazjonalnie zostać zakłócana podczas imprez organizowanych przez ośrodek podczas specjalnych imprez okolicznościowych (np. całonocnych przyjęć weselnych).
§ 10
Ze względów PPOŻ - obowiązuje bezwzględny zakaz używania wszelkiego typu urządzeń grzewczych nie będących wyposażeniem ośrodka (np. kuchenki, grzałki, grzejniki elektryczne) oraz używania otwartego ognia poza wyznaczonymi miejscami. Osoby naruszające powyższy zakaz i stwarzające zagrożenie pożarowe mogą zostać poproszone o niezwłoczne opuszczenie ośrodka, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku lub mogą zostać obciążone karą pieniężną.
§ 11
Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi na klucz. Zagubienie klucza do pokoju należy niezwłocznie zgłosić personelowi recepcji. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić chęć dokonania odbioru pokoju oraz zdać klucze i wymeldować się. Odbioru pokoju oraz kluczy dokonuje pracownik ośrodka wyznaczony przez pracownika recepcji.
§ 12
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wykaz wyposażenia znajduje się w każdym pokoju.

III. BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI

Zabrania się:
•    stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,
•    używania własnych urządzeń grzewczych, takich jak grzałki, piecyki,
•    palenia tytoniu w pokojach, rozpalania grilli i ognisk,
•    wysypywania zawartości popielniczki do koszy na śmieci,
•    owijania lub zakrywania punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem,
•    używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,
•    pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

W przypadku pożaru prosimy niezwłocznie:
•    zawiadomić pracowników recepcji lub dyrekcję Centrum Fala1
•    po usłyszeniu komunikatu o pożarze kierować się do wyjścia poza teren obiektu - zgodnie z kierunkami ewakuacji,
•    powiadomić o osobach, które mogły ewentualnie pozostać w pomieszczeniach ośrodka.

Centrum Fala1 to całoroczny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy położony zaledwie 300 m od Morza Bałtyckiego, w malowniczej miejscowości - ŁAZY koło Mielna. Zapewniamy rodzinny wypoczynek, weekendowe pobyty, wczasy tematyczne, a także spotkania biznesowe i przyjęcia weselne. W okresie wakacji zapewniamy masę atrakcji wliczonych w cenę pokoju, m.in.: jazda konna, cyrk dla dzieci, animacje dla dzieci i dorosłych, przedstawienia teatralne oraz występy muzyków na żywo, zajęcia z trenerami fitness oraz lekcje tańca, turnieje sportowe oraz imprezy taneczne, pieczenie prosiaków przy ognisku. Dodatkowo posiadamy gabinet kosmetyczny i gabinety masażu, siłownię, bilard, rowery, boiska sportowe oraz sale konferencyjno-bankietowe.